Nhật ký Ô-sin

Ngày… tháng… năm… Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. Nó lại chửi chàng. . . . Ngày… tháng… năm… Nấu món chàng thích nhất . Thế mà “nó” giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Ðểu thế. Tội chàng quá. Mai nó đi công tác, mình sẽ cho chàng ăn […]